Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), (u nastavku teksta: Zakon), skupština Bonsai udruge Zen ( u nastavku teksta: Udruga) na sjednici održanoj 25.veljače 2015.g. donosi

Statut
Bonsai udruge Zen

 

 I. Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu,o zastupanju,izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

II. Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

Naziv Udruge glasi Bonsai udruga Zen.
Skraćeni naziv Udruge glasi Bonsai Zen.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi Bonsai Association Zen.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Samoboru, Ratka Buzine 10.
Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor.

III. Zastupanje

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.
Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje Udruge.
Predsjednik Upravnog odbora može pojedine poslove zastupanja putem punomoći prenijeti na treće osobe.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge je poslovno sposobna fizička osoba koja :

– odgovara za zakonitost rada Udruge;
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora;
– odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadređenom uredu koji vodi registar udruga;
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
– saziva skupštinu Udruge;
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

IV. Izgled pečata i znak udruge

Članak 6.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3 cm.

U sredini pečata je smješten stilizirani crtež bonsaija s upisanim nazivom Udruge, a ispod stiliziranog crteža horizontalno je ispisano sjedište Udruge.

Članak 7.

Znak udruge je stilizirani crtež bonsaija s time da se u donjem dijelu crteža ističu tri slova ZEN koja su sastavni dio znaka i s njime čine jedinstvenu cjelinu.

V. Područje djelovanja

Članak 8.

Udruga svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i šire.

VI. Ciljevi

Članak 9.

Cilj udruge je da svojim djelovanjem pridonosi:

– razvitku i promicanju bonsai umjetnosti i bonsaija kao umjetničke forme na području Republike Hrvatske,
– unapređenju znanja svojih članova i šire javnosti učeći ih sve aspekte bonsai umjetnosti.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture.

VII. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 10.

Za ostvarivanja cilja radi kojeg je osnovana Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

– organizira i provodi tečajeve, predavanja, te razne edukacije,
– organizira aktivnosti svojih članova, potiče i promiče bonsai umjetnost među svim dobnim skupinama i osoba s invaliditetom,
– organiziranje i provođenje bonsai susreta i izložbi, te sudjelovanje na njima,
– izdavanje publikacija i propagandnih materijala iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima,
– obavlja druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja radi kojeg je osnovana.

Članak 11.

Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.
Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

– prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno zakonu (Zakon o trgovini, čl.10. stavak 1. podst. 2.3.4.9. i 13.)

Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

VIII. Udruživanje udruge i ustrojstveni oblik udruge

Članak 12.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.

U okviru Udruge, u svrhu unaprjeđenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim Statutom, Udruga može inicirati osnivanje podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.

Podružnica nije pravna osoba. Radom podružnice rukovodi regionalni koordinator kojeg pismenim putem imenuje i/ili razrješuje Upravni odbor Udruge.
Regionalni koordinator ima sljedeće ovlasti:
– predstavlja podružnicu;
– organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge;
– podnosi Upravnom odboru Udruge periodične izvještaje o radu podružnice;
– za svoj rad odgovoran je predsjedniku Upravnog odbora Udruge.

Članak 12.

Udruga može surađivati, udruživati se ili učlaniti u iste ili srodne asocijacije i udruge u zemlji i
inozemstvu, a koje djeluju u cilju promicanja, razvitka i unapređenja bonsaija.

Odluku o suradnji, udruživanju ili učlanjenju Udruge u iste ili srodne asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu, te o razdruživanju i istupanju iz tih asocijacija, donosi Upravni odbor i o tome je dužan obavijestiti Skupštinu na prvoj idućoj sjednici.

IX. Način osiguravanja javnosti djelovanja udruge

Članak 13.

Rad Udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Članak 14.

Sjednice tijela Udruge ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisom te radi narušavanja javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.

X. Članovi udruge

Članak 15.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno Zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski
zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili
skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu sudjelovati u programima i aktivnostima Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge. Ove osobe imaju pravo biti potpuno obaviještene o radu tijela Udruge kao i drugi članovi Udruge

Članak 16.

Članstvo u Udruzi se stječe temeljem potpisane pristupnice i uplaćene članarine.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi Upravni odbor Udruge.

Elektronska pristupnica prihvaća se kao punovažna ako je pravilno i u potpunosti ispunjena s obaveznim podacima. Elektronska pristupnica smatra se vlastoručno potpisanom ako je nakon ispunjenja obaveznih polja odabrana opcija “Prihvaćam ciljeve i Statut Bonsai udruge Zen”

Članak 17.

Udruga vodi Registar članova.

Članstvo u Udruzi može biti aktivno, pasivno i počasno.

Registar članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži
podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu
rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Članak 18.

Aktivni članovi Udruge imaju pravo i dužnosti:
– aktivno sudjelovati u radu Udruge,
– aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom,
– birati i biti birani u tijela Udruge,
– davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
– biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
– pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
– pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge.

Pasivni članovi Udruge imaju prava i dužnosti:
– sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja,
– davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge,
– sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom,
– predlagati bolja rješenja za Udrugu,
– biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
– pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
– pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge.

Članak 19.

Fizička, ili pravna osoba koja želi postati aktivnim ili pasivnim članom Udruge podnosi pismeni zahtjev Upravnom odboru Udruge, koji donosi Odluku o prijemu u članstvo Udruge.

Članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština Udruge.

Članak 20.

Počasni član Udruge može biti fizička, ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem pridonijela ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana, a imenuje ga Skupština na pisani obrazloženi prijedlog 25% članova Udruge, ili na prijedlog Upravnog odbora.
Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela Udruge niti može biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu Udruge.

Članak 21.

Članstvo prestaje:
– istupanjem;
– isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta, ili neplaćanja članarine.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor .
Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećem zasjedanju.

XI. Tijela udruge

Članak 22.

Tijela Udruge su:
– Skupština,
– Upravni odbor,
– Likvidator.

Skupština

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 24.

Skupština Udruge:

– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje;
– bira i razrješava druga tijela udruge;
– bira i razrješava likvidatora udruge;
– bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu;
– daje smjernice za rad udruge;
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge;
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
– usvaja godišnje financijsko izvješće;
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;
– donosi odluku o statusnim promjenama;
– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 25.

Skupština radi u sjednicama i donosi poslovnik o svojem radu.
Sjednicom Skupštine rukovodi i akte koje Skupština donosi potpisuje predsjednik Skupštine kojeg za svako pojedino zasjedanje biraju članovi običnom većinom, javnim glasanjem.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Upravnog odbora.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Upravnog odbora utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik Upravnog odbora je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 25% plus jedan članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 26.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova Udruge plus jedan član.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Ako odaziv članova Skupštine nije natpolovičan (odnosno 50% + jedan član), početak rada Skupštine odgađa se za 15 (petnaest) dana. Ako se ni tada ne okupi natpolovična većina, odluke se donose većinom glasova nazočnih redovnih članova.

Za donošenje valjanih odluka Skupštine potrebno je da za prihvaćanje odluke glasa polovina plus jedan na Skupštini prisutnih članova Udruge ako Statutom nije drukčije određeno.

Upravni odbor

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od dva člana i predsjednika koje bira Skupština, na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovo birani.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

– su prekršili Zakon;
– postupaju suprotno odlukama Skupštine;
– izgube poslovnu sposobnost;
– podnesu ostavku.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika Upravnog odbora do izbora novog, kao privremeni vršitelj dužnosti zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

Mandat članova i predsjednika Upravnog odbora traje do sljedeće Izborne Skupštine Udruge.

Članak 27.

Upravni odbor:

– priprema nacrte akta Skupštine;
– saziva sjednice Skupštine, Predlaže dnevni red, priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene odluke;
– vodi popis članova Udruge;
– obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje i donosi poslovnik o svojem radu.

Sjednica se može održati putem videolinka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastavit će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

Likvidator

Članak 28.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju odredi Skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:
– utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
– utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
– utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
– u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
– u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.
XII. Način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge

Članak 29.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

Članak 30.

Udruga pribavlja novčana sredstva:

– uplatom članarina,
– dobrovoljnim prilozima i darovima,
– obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
– obavljanjem djelatnosti sukladno članku 11. ovog Statuta,
– financiranjem programa udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Upravni odbor.

Za opravdane troškove učinjene u vezi obavljanja djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Upravni odbor na temelju priloženih računa.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima e uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 31.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Sredstva prikupljena sukladno st. 1. Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

XIII. Statusne promjene

Članak 32.

O statusnim promjenama Udruga odlučuje Skupština većinom od 3/4 svih članova Udruge.

Pripajanje, ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XIV. Prestanak postojanja udruge i postupak s imovinom

Članak 33.

Udruga može prestati iz razloga utvrđenih Zakonom i odlukom Skupštine usvojenom od strane 3/4 svih članova Udruge.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, njena imovina se nakon ispunjenja zakonskih obveza predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

XV. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge

Članak 34.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XVI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 35.

Opći akti udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 1 (jedne) godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 36.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Upravnog odbora.

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine udruge od 01. ožujka 2012. godine
U Samoboru, 25.veljače 2015.g.

Predsjednik Skupštine:

Dean Ćebić